Lex Sarah utredningar

Vi hjälper er att hantera era Lex Sarah utredningar

I Lex Sarah ingår en skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter en mottagen rapport utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken för missförhållande. Vidare ingår skyldighet för den som bedriver verksamheten att om ett rapporterat missförhållande eller en risk för ett missförhållande är allvarligt snarast anmäla det till IVO.

VAD VI HJÄLPER TILL MED

Vi bistår er i ert utredningsarbete och går tillsammans igenom de momenten som krävs från mottagandet av en anmälan till det slutliga betänkandet, och säkerställer att gällande rutin efterföljs och att inget moment förbises.

I mindre verksamheter kan det vara svårt att genomföra en objektiv Lex Sarah-utredning utan att det föreligger jävighet. Vi hjälper er säkerställa ett objektivt utredningsarbete.

HUR VI ARBETAR

Efter vår första kontakt avgör ni själva vilka delar eller moment ni önskar att vi bistår er med. Vi kan vara delaktiga i hela processen eller endast i vissa delar av den, beroende på ert behov. Förenklat kan man dela upp det vi kan hjälpa er med i nedanstående tre delmoment:

AVHJÄLPA

Avhjälpa eventuella akuta situationer förhindra att konsekvenserna för enskildas liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa förvärras.

INFORMERA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

UTREDA

Utreda missförhållandet eller risken. Säkerställa att liknande ej kan inträffa igen. Dokumentera förloppet slutligt betänkande.

Vårt mål är att agera omedelbart, rättssäkert och preventivt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

I en fungerande verksamhet krävs välfungerande och ändamålsenliga rutiner, måldokument och processer. Vi hjälpa er att framarbeta dessa som är anpassade till er verksamhets storlek, inriktning och behov.